Shito ryu

M. Minobu

Istructional video

anna+peiku+haike (kata, explication, bunkai history)

English

90 min
 

25.00€
25.00€

M. Minobu

Istructional video

chatanyara kusanku+shio kosokun+sochin (kata, explication, bunkai history)

English

90 min
 

25.00€
25.00€

Javier Hernandez

Istructional video : teynsyi seisen chin sanseiru nipaipo annan

(kata, explication, bunkai )

spanish

40 min

20.00€
20.00€

Javier Hernandez

Istructional video : bassai dai chinto jiion rohai seisan – sei pai-kurunfa  (esecution only )

spanish

40 min

25.00€
25.00€

Javier Hernandez

Istructional video: 5 pinan +bassai dai – sei pai-kurunfa  (kata, explication, bunkai )

spanish

40 min
 

25.00€
25.00€

Javier Hernandez

Istructional video : unshu+goshushio+chatanyara no kusanku  (competition esecution )

spanish

40 min

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

 Kosojun Sho-Sanchin-Seinchin*

40 min

no language

All  kata  marked  by * include  bunkai
 

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

Tomari Bassai - Chinto- Tensho

40 min

no language

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

Superimpei - Naifanchin  shodan-Naifanchin Nidan

40 min

no language

25.00€
25.00€

Antonio Diaz

Matsumura Bassai – Jyuroku -Chatanyara kusanku

40 min

no language

25.00€
25.00€
Syndicate content